Ochrana spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku

Zákon o ochrane spotrebiteľa platný od 13.6.2014
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

  • Povinnosti majiteľov e-shopov, rsp. predávajúcich pred uzavretím zmluvy, rozumej pred odoslaním objednávky:
  • Oboznámiť spotrebiteľa s hlavnými vlastnosťami tovaru alebo charakterom služby
  • Obchodné meno a adresu, príp. miesto podnikania, tel. číslo, číslo faxu, ak ho predávajúci využíva, emailový kontakt
  • Adresu predávajúceho v mene ktorej predávajúci koná. Ak sa táto adresa odlišuje od bodu 1.
  • Celkovú cenu  tovaru vrátane DPH, alebo ak túto cenu nie je možné vopred určiť, tak spôsob akým sa vypočíta + náklady na dopravu, poštovné a iné ( viď §3, pís.e.)f.)g.) )
  • Informáciu o práve pre spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a zároveň spotrebiteľovi poskytne aj formulár na Odstúpenie od zmluvy ( vzor )

V systéme INTEO bola kôli tomuto zákonu doprogramovaná možnosť vkladať prílohy.
Do prílohy odporúčame vložiť:
 - Obchodné a reklamačné podmienky
 - Všetky vaše kontaktné údaje
 - Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ďalšie povinnosti predávajúceho nájdete v §3 OZ

Podľa §4 ods.1.
Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ potvrdil, že bol výslovne oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Vyžaduje sa buď aktívne tlačidlo na web stránke alebo aktivácia podobnej funkcie s textom Objednávka s povinnosťou platby alebo jednoznačná formulácia ( text ), že odoslanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.
Tento bod je v INTEO ošetrený tlačidlom s textom Objednávka s povinnosťou platby

a znenie celého zákona 102/2014 Zz tu

 

Prílohu k mailu je možné vložiť do:
Súhrn objednávky email
Status objednávky bol zmenený
Telo emailu s predfaktúrou
+ ostatné preddefinované šablóny

príloha k mailu

 

Tlačidlo v Objednávkovom formulári:

Objednávka s povinnosťou platby